Có 1 kết quả:

míng bǎi zhe

1/1

míng bǎi zhe

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evident
(2) clear
(3) undoubted