Có 1 kết quả:

míng xī

1/1

míng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) well-defined
(3) limpid