Có 1 kết quả:

míng zhī shān yǒu hǔ , piān xiàng hǔ shān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to willfully go towards the mountain although knowing that it has tigers (idiom)
(2) fig. to take a risk despite knowing the dangers