Có 1 kết quả:

míng zhī gù wèn ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ask a question, already knowing the answer