Có 1 kết quả:

míng xì

1/1

míng xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear and detailed
(2) definite
(3) details (are as follows:)

Một số bài thơ có sử dụng