Có 1 kết quả:

míng xì biǎo

1/1

míng xì biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) schedule
(2) subsidiary ledger
(3) a detailed list