Có 1 kết quả:

míng chù

1/1

míng chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear place
(2) out in the open