Có 1 kết quả:

míng biàn shì fēi

1/1

míng biàn shì fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to distinguish right and wrong (idiom)