Có 1 kết quả:

Yì bǔ lā xīn

1/1

Yì bǔ lā xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ibrahim (name)
(2) Arabic and Islamic version of Abraham 亞伯拉罕|亚伯拉罕