Có 1 kết quả:

yì biàn

1/1

yì biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mutable
(2) volatile
(3) variable