Có 1 kết quả:

yì biàn ㄧˋ ㄅㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mutable
(2) volatile
(3) variable