Có 1 kết quả:

Yì sī mǎ yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Ismail (name)
(2) Shāh Ismāil I (1487-1524), founder of Persian Safavid dynasty, reigned 1501-1524