Có 1 kết quả:

yì shǒu nán gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

easily guarded, hard to attack