Có 1 kết quả:

yì lā guàn

1/1

yì lā guàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pull-top can
(2) easy-open can (with ring-pull)