Có 1 kết quả:

yì lǐ jiě

1/1

yì lǐ jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) easy to grasp
(2) easily understood