Có 1 kết quả:

Yì méng tíng

1/1

Yì méng tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Imodium (drug brand name)
(2) loperamide (used to treat diarrhea)