Có 1 kết quả:

yì kāi guàn

1/1

yì kāi guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) pull-top can
(2) easy-open can (with ring-pull)