Có 1 kết quả:

xīng tǐ

1/1

xīng tǐ

giản thể

Từ điển phổ thông

thiên thể

Từ điển Trung-Anh

celestial body (planet, satellite etc)