Có 1 kết quả:

xīng tóu zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-capped pygmy woodpecker (Dendrocopos canicapillus)