Có 1 kết quả:

xīng xing zhī huǒ , kě yǐ liáo yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

a single spark can start a huge blaze (idiom); an insignificant cause can have a massive effect