Có 1 kết quả:

xīng tiáo qí

1/1

xīng tiáo qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Stars and Stripes, the flag of the United States