Có 1 kết quả:

xīng xiàng è yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

unlucky star (evil portent in astrology)