Có 1 kết quả:

yìng xiàng

1/1

yìng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reflection
(2) image (in a mirror)