Có 1 kết quả:

yìng xiàng guǎn

1/1

yìng xiàng guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) CRT used in TV or computer monitor
(2) picture tube
(3) kinescope