Có 1 kết quả:

yìng shān hóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Indian azalea (Rhododendron simsii)