Có 1 kết quả:

chūn lìng

1/1

chūn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spring
(2) springtime
(3) spring weather