Có 1 kết quả:

chūn guāng zhà xiè

1/1

chūn guāng zhà xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spring sunshine emerges to bring the world alive (idiom)
(2) to give a glimpse of sth intimate (e.g. one's underwear)