Có 1 kết quả:

chūn xià qiū dōng

1/1

chūn xià qiū dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the four seasons
(2) spring, summer, autumn and winter

Một số bài thơ có sử dụng