Có 1 kết quả:

Chūn qiū Sān Zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three Commentaries on the Spring and Autumn Annals 春秋[Chun1 qiu1], including Mr Gongyang's annals 公羊傳|公羊传[Gong1 yang2 Zhuan4], Mr Guliang's annals 穀梁傳|谷梁传[Gu3 liang2 Zhuan4] and Mr Zuo's annals or Zuo Zhuan 左傳|左传[Zuo3 Zhuan4]