Có 1 kết quả:

Chūn qiū Zhàn guó Shí dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Spring and Autumn (770-476 BC) and Warring States (475-221 BC) periods
(2) Eastern Zhou (770-221 BC)