Có 1 kết quả:

chūn huáng jú shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anthemis, genus of flowers in Compositae including chamomile