Có 1 kết quả:

mèi dàn

1/1

mèi dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the time just before daybreak

Một số bài thơ có sử dụng