Có 1 kết quả:

mèi mò

1/1

mèi mò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) veiled
(2) obscure