Có 1 kết quả:

mèi liáng xīn

1/1

mèi liáng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

it goes against one's conscience