Có 1 kết quả:

shì

1/1

shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. là
2. đúng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sự đúng, điều phải. ◎Như: “tự dĩ vi thị” 自以為是 tự cho là phải, “tích phi thành thị” 積非成是 sai lâu thành đúng (lâu ngày làm sai, hiểu sai rồi tưởng vậy là đúng).
2. (Danh) Chính sách, kế hoạch, sự tình. ◎Như: “quốc thị” 國是 chính sách quốc gia.
3. (Danh) Họ “Thị”.
4. (Động) Khen, tán thành. ◎Như: “thị cổ phi kim” 是古非今 khen xưa chê nay, “thâm thị kì ngôn” 深是其言 cho rằng điều đó rất đúng.
5. (Động) Là. ◎Như: “tha thị học sanh” 他是學生 nó là học sinh.
6. (Động) Biểu thị sự thật tồn tại. ◎Như: “mãn thân thị hãn” 滿身是汗 đầy mình mồ hôi.
7. (Động) Lời đáp: vâng, phải, đúng. ◎Như: “thị, ngã tri đạo” 是, 我知道 vâng, tôi biết.
8. (Tính) Chỉ thị hình dung từ: đó, ấy. ◎Như: “thị nhân” 是人 người ấy, “thị nhật” 是日 ngày đó. ◇Luận Ngữ 論語: “Phu tử chí ư thị bang dã, tất văn kì chánh” 與朋友交, 而不信乎 (Học nhi 學而) Phu tử đến nước đó, tất nghe chính sự nước đó.
9. (Liên) Do đó, thì. ◇Quản Tử 管子: “Tâm an thị quốc an dã, tâm trị thị quốc trị dã” 心安是國安也, 心治是國治也 (Tâm thuật hạ 心術下) Tâm an thì nước an vậy, tâm trị thì nước trị vậy.
10. (Đại) Chỉ thị đại danh từ: cái đó, người ấy, v.v. ◇Luận Ngữ 論語: “Thị tri tân hĩ” 是知津矣 (Vi Tử 衛子) Ông ấy biết bến đò rồi mà! § Ghi chú: “thị” thay cho Khổng Tử nói đến trước đó.
11. (Trợ) Dùng giữa câu, để đem tân ngữ ra trước động từ (có ý nhấn mạnh). ◎Như: “duy lợi thị đồ” 惟利是圖 chỉ mưu lợi (mà thôi). § Ghi chú: trong câu này, “lợi” là tân ngữ.

Từ điển Thiều Chửu

① Phải, điều gì ai cũng công nhận là phải gọi là thị. Cái phương châm của chánh trị gọi là quốc thị 國是.
② Ấy thế, lời nói chỉ định như như thị 如是 như thế.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Là, đó là: 他是工人 Anh ấy là công nhân; 不知爲不知,是知也 Không biết thì cho là không biết, đó là biết vậy (Luận ngữ); 余是所嫁婦人之父也 Tôi là cha của người đàn bà gả chồng kia (Vương Sung: Luận hoành).【是凡】thị phàm [shìfán] Như 凡 nghĩa
③;【是否】thị phủ [shìfôu] Có phải... hay không: 是否符合實際 Có sát thực tế hay không;【是也】thị dã [shìyâ] (văn) Đó là, là như thế vậy: 取之而燕民悅,則取之。古之人有行之者,武王是也 Đánh lấy nước Yên mà dân nước Yên vui vẻ, thì đánh lấy. Người xưa đã có người làm thế rồi, đó là Võ vương vậy (Võ vương là như thế vậy) (Mạnh tử); 終而復始,日月是也 Dứt hết rồi trở lại như lúc đầu, mặt trời mặt trăng là như thế vậy (Tôn tử binh pháp);【是以】 thị dĩ [shìyê] (văn) Lấy đó, vì vậy, vì thế: 吾是以憂,子賀我,何故? Tôi lấy đó làm lo (vì thế đâm lo), ông lại mừng tôi, vì sao thế? (Tả truyện)
② Có: 滿身是汗 Trên mình đẫm mồ hôi, mồ hôi nhễ nhãi;
③ Đó, đấy, ấy: 東西舊是舊,可 是還能用 Đồ có cũ thật đấy, nhưng còn dùng được;
④ Thích hợp, đúng: 來的是時候 Đến đúng lúc; 放的是地方 Đặt đúng chỗ;
⑤ Bất cứ, phàm, hễ: 是集體的事,大家都應關心 Hễ là việc chung, mọi người đều phải quan tâm;
⑥ Đấy (dùng cho câu hỏi): 你坐輪船還是坐火車? Anh ngồi tàu thuỷ hay đi tàu hoả đấy?;
⑦ Dùng làm tiếng đệm: 是誰告訴你的? Ai cho anh biết đấy?; 他是不知道 Anh ấy không hiểu thật đấy; 天氣是冷 Trời rét thật;
⑧ Đúng, phải, hợp lí: 實事求是 Thực sự cầu thị; 他說的是 Anh ấy nói đúng;
⑨ Cái đó, cái ấy, việc đó, việc ấy, người đó, người ấy, đó, đấy, ấy, thế: 如是 Như thế; 是日天氣晴朗 Ngày đó trời nắng tốt; 吾祖死于是,吾父死于是 Ông tôi chết vì việc đó, cha tôi cũng chết vì việc đó (việc bắt rắn) (Liễu Tôn Nguyên: Bộ xà giả thuyết); 是知津矣 Người đó đã biết chỗ bến đò rồi (Luận ngữ); 是乃仁術也 Đó là cách thi hành điều nhân vậy (Mạnh tử); 是吾劍之所從墮 Đây là nơi cây gươm của ta rơi xuống (Lã thị Xuân thu); 昭公南征而不復,寡人是問 Chiêu công đi tuần hành ở phương nam không trở về, quả nhân muốn hỏi về việc đó (Tả truyện). Xem 是也 [shìyâ] ở trên;
⑩ (văn) Như thế: 是心足以王矣 Tấm lòng như thế là đủ để xưng vương với thiên hạ rồi (Mạnh tử);
⑪ (văn) Trợ từ giữa câu để đảo trí tân ngữ ra phía trước động từ: 余唯利是視 Ta chỉ chú trọng đến điều lợi (Tả truyện) (thay vì: 余唯視利).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ấy là. Tức là — Đúng. Phải ( trái với sai quấy ). Văn tế Trương Công Định của Nguyễn Đình Chiểu: » Nhọc nhằn vì nước, nào hờn tiếng thị tiếng phi «.

Từ điển Trung-Anh

(1) is
(2) are
(3) am
(4) yes
(5) to be

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 是[shi4]
(2) (used in given names)

Từ ghép 183

ā shì xué 阿是穴bān nòng shì fēi 搬弄是非bǐ bǐ jiē shì 比比皆是biàn shì 便是bù shì 不是bù shì chī sù de 不是吃素的bù shì dōng xi 不是东西bù shì dōng xi 不是東西bù shì huà 不是話bù shì huà 不是话bù shì ma 不是吗bù shì ma 不是嗎bù shì wèir 不是味儿bù shì wèir 不是味兒bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不进一家门bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不進一家門bù shì yuān jiā bù jù tóu 不是冤家不聚头bù shì yuān jiā bù jù tóu 不是冤家不聚頭bù shì zī wèi 不是滋味céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾经沧海难为水,除却巫山不是云chén mò shì jīn 沉默是金dàn shì 但是diān dǎo shì fēi 顛倒是非diān dǎo shì fēi 颠倒是非dú xíng qí shì 独行其是dú xíng qí shì 獨行其是duō de shì 多得是ér shì 而是fán shì 凡是fǔ shí jí shì 俯拾即是fǔ shí jiē shì 俯拾皆是gè xíng qí shì 各行其是guāng shì 光是hú lu lǐ mài de shì shén me yào 葫芦里卖的是什么药hú lu lǐ mài de shì shén me yào 葫蘆裡賣的是什麼藥hùn xiáo shì fēi 混淆是非huò shì 或是jī fēi chéng shì 积非成是jī fēi chéng shì 積非成是jì shì 既是jiǎ jià ruò shì 假假若是jiǎn dào lán lǐ jiù shì cài 捡到篮里就是菜jiǎn dào lán lǐ jiù shì cài 撿到籃裡就是菜jiàn fēng shì yǔ 見風是雨jiàn fēng shì yǔ 见风是雨jiāng hái shì lǎo de là 姜还是老的辣jiāng hái shì lǎo de là 薑還是老的辣jìn shì 尽是jìn shì 盡是jiù shì 就是jiù shì shuō 就是說jiù shì shuō 就是说kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 科学技术是第一生产力kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 科學技術是第一生產力kě bu shì 可不是kě shì 可是kǒu shì xīn fēi 口是心非kǔ hǎi wú biān , huí tóu shì àn 苦海无边,回头是岸kǔ hǎi wú biān , huí tóu shì àn 苦海無邊,回頭是岸lì shì 利是liáo shì shēng fēi 撩是生非mǎ shǒu shì zhān 馬首是瞻mǎ shǒu shì zhān 马首是瞻míng biàn shì fēi 明辨是非mò bù shì 莫不是mò zhōng yī shì 莫衷一是nǎi shì 乃是nǚ zǐ wú cái biàn shì dé 女子无才便是德nǚ zǐ wú cái biàn shì dé 女子無才便是德qián bù shì wàn néng de méi qián shì wàn wàn bù néng de 錢不是萬能的沒錢是萬萬不能的qián bù shì wàn néng de méi qián shì wàn wàn bù néng de 钱不是万能的没钱是万万不能的qián shì wàn è zhī yuán 錢是萬惡之源qián shì wàn è zhī yuán 钱是万恶之源qiú shì 求是què shì 却是què shì 卻是què shì 确是què shì 確是rě shì fēi 惹是非rě shì shēng fēi 惹是生非rén shì tiě fàn shì gāng 人是鐵飯是鋼rén shì tiě fàn shì gāng 人是铁饭是钢rú shì 如是rú shì wǒ wén 如是我聞rú shì wǒ wén 如是我闻ruò shì 若是shà shì 煞是shī bài shì chéng gōng zhī mǔ 失敗是成功之母shī bài shì chéng gōng zhī mǔ 失败是成功之母shí jiān shì bǎ shā zhū dāo 时间是把杀猪刀shí jiān shì bǎ shā zhū dāo 時間是把殺豬刀shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn 实践是检验真理的唯一标准shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn 實踐是檢驗真理的唯一標準shí shì qiú shì 实事求是shí shì qiú shì 實事求是shì bù shì 是不是shì de 是的shì dì 是的shì fēi 是非shì fēi bù fēn 是非不分shì fēi fēn míng 是非分明shì fēi mò biàn 是非莫辨shì fēi qū zhí 是非曲直shì fēi zì yǒu gōng lùn 是非自有公論shì fēi zì yǒu gōng lùn 是非自有公论shì fǒu 是否shì gù 是故shì kě rěn , shú bù kě rěn 是可忍,孰不可忍shì qiú shì 事求是shì shá shuō shá 是啥說啥shì shá shuō shá 是啥说啥shì shí qiú shì 事实求是shì shí qiú shì 事實求是shì wèir 是味儿shì wèir 是味兒shì yào sān fēn dú 是药三分毒shì yào sān fēn dú 是藥三分毒shì yǐ 是以shǒu xīn shǒu bèi dōu shì ròu 手心手背都是肉shuō shì yī huí shì , ér zuò yòu shì lìng wài yī huí shì 說是一回事,而做又是另外一回事shuō shì yī huí shì , ér zuò yòu shì lìng wài yī huí shì 说是一回事,而做又是另外一回事shuō shì yī huí shì , zuò yòu shì lìng wài yī huí shì 說是一回事,做又是另外一回事shuō shì yī huí shì , zuò yòu shì lìng wài yī huí shì 说是一回事,做又是另外一回事sì shì ér fēi 似是而非suàn shì 算是suī shì 虽是suī shì 雖是tān lán shì wàn è zhī yuán 貪婪是萬惡之源tān lán shì wàn è zhī yuán 贪婪是万恶之源tiǎo bō shì fēi 挑拨是非tiǎo bō shì fēi 挑撥是非tīng fēng jiù shì yǔ 听风就是雨tīng fēng jiù shì yǔ 聽風就是雨tīng jiàn fēng jiù shì yǔ 听见风就是雨tīng jiàn fēng jiù shì yǔ 聽見風就是雨tóu tóu shì dào 头头是道tóu tóu shì dào 頭頭是道tuán jié jiù shì lì liang 团结就是力量tuán jié jiù shì lì liang 團結就是力量wéi lì shì tú 唯利是图wéi lì shì tú 唯利是圖wéi lì shì tú 惟利是图wéi lì shì tú 惟利是圖wéi mìng shì cóng 唯命是从wéi mìng shì cóng 唯命是從wéi mìng shì tīng 惟命是听wéi mìng shì tīng 惟命是聽wèi de shì 为的是wèi de shì 為的是wǒ yě shì zuì le 我也是醉了wǔ bǎi nián qián shì yī jiā 五百年前是一家wù shì rén fēi 物是人非xiàn zài shì guò qu yào shi 现在是过去钥匙xiàn zài shì guò qu yào shi 現在是過去鑰匙xū yào shì fā míng zhī mǔ 需要是发明之母xū yào shì fā míng zhī mǔ 需要是發明之母yào bu shì 要不是yě jiù shì 也就是yě jiù shì shuō 也就是說yě jiù shì shuō 也就是说yī shēn shì dǎn 一身是胆yī shēn shì dǎn 一身是膽yī shì yī , èr shì èr 一是一,二是二yī wú shì chù 一无是处yī wú shì chù 一無是處yìng shì 硬是yóu qí shì 尤其是yǒu dào shì 有道是yǒu de shì 有的是yǒu nǎi biàn shì niáng 有奶便是娘yǒu nǎi jiù shì niáng 有奶就是娘yú shì 于是yú shì 於是yú shì hū 于是乎yú shì hū 於是乎zhèng shì 正是zhǐ shì 只是zì xíng qí shì 自行其是zì yǐ wéi shì 自以为是zì yǐ wéi shì 自以為是zǒng shì 总是zǒng shì 總是