Có 1 kết quả:

shì fēi fēn míng

1/1

shì fēi fēn míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to distinguish right from wrong (idiom)