Có 1 kết quả:

shì fēi qū zhí

1/1

shì fēi qū zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. right and wrong, crooked and straight (idiom); fig. merits and demerits
(2) pros and cons