Có 1 kết quả:

zhòu fú yè chū ㄓㄡˋ ㄈㄨˊ ㄜˋ ㄔㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nocturnal
(2) to hide by day and come out at night