Có 1 kết quả:

zhòu duǎn yè cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the winter days are short and the nights long (idiom)