Có 1 kết quả:

xiǎn nòng

1/1

xiǎn nòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flaunt
(2) to show off