Có 1 kết quả:

xiǎn yǐng

1/1

xiǎn yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(photographic processing) to develop