Có 1 kết quả:

xiǎn de

1/1

xiǎn de

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seem
(2) to look
(3) to appear