Có 1 kết quả:

xiǎn wēi ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) micro-
(2) microscopic
(3) to make the minute visible