Có 1 kết quả:

xiǎn wēi

1/1

xiǎn wēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) micro-
(2) microscopic
(3) to make the minute visible