Có 1 kết quả:

xiǎn yáng

1/1

xiǎn yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to praise
(2) to commend
(3) to hallow