Có 1 kết quả:

xiǎn mù

1/1

xiǎn mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outstanding
(2) conspicuous