Có 1 kết quả:

xiǎn shì píng

1/1

Từ điển Trung-Anh

display screen