Có 1 kết quả:

xiǎn lǎo

1/1

xiǎn lǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to look old