Có 1 kết quả:

xiǎn huā zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Phanerogamae (botany)
(2) flowering plants