Có 1 kết quả:

xiǎn hè

1/1

xiǎn hè

giản thể

Từ điển phổ thông

hiển hách, rạng ngời

Từ điển Trung-Anh

(1) illustrious
(2) celebrated