Có 1 kết quả:

shí bù zài lái ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Time that has passed will never come back. (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng