Có 1 kết quả:

shí hǎo shí huài ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄕˊ ㄏㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sometimes good, sometimes bad